Detalicznego sklepu internetowego Babyzoom.pl

A. INFORMACJE PODSTAWOWE

Definicje
W ramach niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie pojęć:

1. Kupujący, Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna lub ułomna osoba prawna (jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) dokonująca zakupu produktów (towarów) dostępnych w Sklepie, a więc zawierająca umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, jak również osoba dokonująca ewentualnej rejestracji konta w ramach witryny internetowej Sklepu;

2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego.

3. Regulamin – niniejszy regulamin 4. Sklep – sklep internetowy działający w ramach niniejszej witryny: www.babyzoom.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów (towarów) na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

5. Sprzedawca – Air Blue Sp. z o. o. zarejestrowana we Wrocławiu przy ul. Wita Stwosza 16, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000813121, NIP 8971873048 , REGON 384889705

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

Informacje o Przedsiębiorcy oraz Informacje Techniczne

1. Właścicielem witryny internetowej Babyzoom.pl ( www.babyzoom.pl) oraz Sklepu internetowego dostępnego pod tym samym adresem, będącym integralną częścią witryny, jest Air Blue Sp. z o.o., zarejestrowana we Wrocławiu przy ul. Wita Stwosza 16, NIP: 8971873048 , KRS: 0000813121. W celu sprawdzenia aktualnego stanu wpisu Sprzedawcy do rejestru przedsiębiorców KRS, należy odszukać wpis, przy użyciu numeru KRS, NIP lub REGON, o których mowa wyżej na stronie internetowej: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/

2. Produkty dostępne w polskiej wersji językowej strony dostępne są w całej Polsce. Na życzenie Klienta, Sprzedawca może dokonać wysyłki zagranicznej, szczegóły możliwości lokalizacji, warunków czasowych oraz finansowych dla wysyłek dostępne są w zakładce Dostawa na stronie internetowej www.babyzoom.pl

3. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

4. Z punktu widzenia technologicznego, do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, wystarczające są: dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa, posiadanie aktywnego adresu e-mail, zdolność do dokonania płatności za pośrednictwem Internetu.

B. Składanie zamówień, Umowy, Usługi świadczone drogą elektroniczną,

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

2. Sklep prowadzi sprzedaż zarówno do Klientów – odbiorców indywidualnych (Konsumentów), jak i Klientów dokonujących zakupu produktów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej („na firmę”) lub zawodowej – tzw. Klienci B2B.

3. Podczas procesu zakupowego w Sklepie, podawane są zrozumiałe komunikaty wyjaśniające, jak przejść do następnego etapu w celu dokonania zamówienia. Przy składaniu Zamówienia wymagamy podania swoich danych osobowych, numeru kontaktowego (numer telefonu), a także adresu, pod który ma zostać dostarczona przesyłka. Dane te są niezbędne do prawidłowej realizacji Zamówienia oraz wysyłki.

4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

6. W zgodzie z obowiązującym w Polsce prawem, sprzedaż produktów prowadzona przez niniejszy Sklep spełnia zasady tzw. sprzedaży wysyłkowej w rozumieniu art. 2 pkt 23 ustawy o podatku od towarów i usług, niezależnie od wielkości kwoty Zamówienia. Tym samym w przypadku sprzedaży do Klienta będącego Konsumentem, w pełni wystarczające jest elektroniczne potwierdzenie Zamówienia oraz zapłaty wysyłane drogą mailową na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu Zamówienia, a Sprzedawca nie jest zobowiązany do dołączenia do zamówienia wydrukowanego paragonu fiskalnego. Fakt ten nie ma żadnego wpływu na politykę zwrotów i reklamacji oraz w żaden sposób nie redukuje praw Konsumenta związanych z dokonaniem Zamówienia, stanowi jedynie ułatwienie transakcji sprzedaży.

7. Klienci nie będący Konsumentami otrzymają na żądanie fakturę, w której zawarte będą podane przez Klienta dane Kupującego niezbędne dla wystawienia faktury, w szczególności nazwa oraz nr NIP Kupującego. Żądanie faktury może nastąpić w wygodny i prosty sposób już na etapie złożenia formularza zamówienia, w polu formularza „Firma-Dane do Faktury (opcjonalnie) – tu prosimy podać nazwę firmy oraz nr NIP)” – w przypadku poprawnego wypełnienia nie jest wymagane dodatkowe działanie ze strony Kupującego w celu otrzymania faktury elektronicznej na podany w formularzu adres e-mail; w przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji lub chęci dokonania zmian np. w przypadku pomyłki Kupującego dotyczącej danych, Sprzedawca prosi o kontakt mailowy na adres info@babyzoom.pl

8 Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

9. Sprzedawca w zgodzie z art. 113 ust. 1 o podatku od towarów i usług jest w roku fiskalnym 2020 podmiotem objętym zwolnieniem podmiotowym z podatku VAT, co wiąże się z faktycznym zrównaniem cen netto oraz brutto na fakturach handlowych. W przypadku pojawienia się podstaw do zmiany statusu Spółki jako Sprzedawcy pod kątem zwolnienia podmiotowego, ceny oraz regulamin zostaną niezwłocznie zaktualizowane wraz ze zmianami podatkowymi dotyczącymi podmiotu.

10. Przy procesie płatności serwisy zewnętrzne, z których korzystamy wymagają podania danych płatniczych. Jest to naturalna konieczność niezbędna do realizacji transakcji sprzedaży. Wszystkie dane, które zostają podane w naszym serwisie są w pełni chronione. Używana jest technologia SSL, zapewniająca wysokie standardy bezpieczeństwa. Co ważne, Sprzedawca nie przechowuje i nie ma dostępu do precyzyjnych danych płatniczych Klienta.

11. Założenie Konta w Sklepie jest dobrowolne i nie jest czynnością wymaganą do złożenia oraz realizacji Zamówienia, jednakże zalogowani Klienci mogą dokonywać Zamówień za pośrednictwem Konta. Złożenie Zamówienia w Sklepie możliwe jest po podaniu informacji niezbędnych do realizacji Zamówienia, zgodnie z pkt 13 części B Regulaminu, oraz po zaakceptowaniu Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

12. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy – w miarę możliwości -odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

13. Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki „Moje Konto” lub w trakcie składania Zamówienia.

14. Kupujący może wybrać jako metodę płatności za Zamówienie szybkie płatności lub płatność przelewem. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych Zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

15. W formularzu Zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe (oraz firmowe w przypadku Zamówienia rozliczanego na podstawie faktury przez Klienta nie będącego Konsumentem). Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

16. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu Zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z pkt 15. powyżej.

C. Reklamacje, Zwroty, Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@babyzoom.pl 

W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 (trzydziestu) dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację. Jeżeli reklamacja Klienta będącego Konsumentem składana jest na podstawie przepisów o rękojmi, Sprzedawca będzie rozpatrywać reklamację Konsumenta w terminie 14 (czternastu) dni i poinformuje Konsumenta w tym terminie o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail podany w reklamacji Konsumenta.

2. Klient będący Konsumentem dokonujący zakupu produktu standaryzowanego – to jest takiego, który z natury swojej nie wymaga indywidualnego dostosowania (np. cięcia na określoną przez Klienta liczbę jednostek) może w ciągu 14 (czternastu) dni od momentu dokonania zakupu zrezygnować z niego – składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży – oraz w konsekwencji otrzymać zwrot wpłaconych w ramach realizacji Umowy środków. W zgodzie z obowiązującym w Polsce oraz Unii Europejskiej prawem, nie musi podawać przyczyny. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest tutaj:

3. Klient będący Konsumentem może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy: a) za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres e-mail: info@babyzoom.pl lub

b) listownie za pośrednictwem poczty, w przesyłce adresowanej do Sprzedawcy na adres: ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław (o zachowaniu 14-dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego); lub

c) na piśmie złożonym bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy: ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem na zasadach określonych w pkt. 2 i 3 wyżej, umowę sprzedaży produktu uważa się ją za niezawartą. Klient otrzyma zwrot środków pieniężnych w ciągu 7 dni od dostarczenia do Sprzedawcy zwracanego produktu. Domyślną metodą zwrotu jest metoda analogiczna do wybranej metody płatności. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, zwrot dokonywany jest na konto bankowe Klienta, który otrzyma od Sprzedawcy e-maila z prośbą o podanie numeru konta w ramach procedury zwrotu.

5. W celu otrzymania pełnego zwrotu konieczne jest natomiast utrzymanie produktu w stanie nieskazitelnym i nieużywanym. W przypadku produktów związanych z higieną, niezbędne dla otrzymania pełnego zwrotu jest także brak otwarcia warstwy opakowania bezpośrednio przylegającej do produktu. Taki kwalifikujący się do pełnego zwrotu produkt należy odesłać na adres Sprzedawcy.

6. Klient będący Konsumentem, po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej ze Sprzedawcą, otrzyma zwrot środków pieniężnych (zwrot ceny) w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia dostarczenia do Sprzedawcy zwracanego produktu. Domyślną metodą zwrotu środków pieniężnych (zwrotu ceny) jest metoda analogiczna do wybranej metody płatności. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, zwrot dokonywany jest na konto bankowe Klienta, który otrzyma od Sprzedawcy wiadomość e-mail z prośbą o podanie numeru konta w ramach procedury zwrotu.

7. Jeżeli sprzedany Towar (produkt zakupiony w Sklepie) ma wadę, Klient może w ramach przepisów o rękojmi za wady towaru:

·żądać wymiany Towaru na wolny od wad,

·żądać usunięcia wady,

·złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

·złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy – w przypadku, gdy wada jest istotna.

Oświadczenia o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy złożone przez Klienta mogą być nieskuteczne (nieuzasadnione), gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady Towaru.

8. Aby czynności wymienione w poprzednim pkt. (7) mogły zostać skutecznie i sprawnie zrealizowane, Klient będący Konsumentem zobowiązany jest do udokumentowania wady poprzez wysłanie jej zdjęcia oraz opisu drogą mailową na adres e-mail: info@babyzoom.pl, ewentualnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy: Air Blue Sp. z o. o., Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław. Klienta będącego Konsumentem obowiązują terminy realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wskazane w Kodeksie cywilnym.

9. W sytuacji pozostałych Klientów, niebędących Konsumentami, udokumentowanie wady poprzez wysłanie jej zdjęcia oraz opisu tylko i wyłącznie drogą mailową na adres e-mail info@babyzoom.pl, winno nastąpić najpóźniej w ciągu 6 godzin od odbioru przesyłki z Towarem od kuriera – pod rygorem (w sytuacji nieuczynienia tego) utraty uprawnień z tytułu rękojmi przez Klientów nie będących Konsumentami.

D. Formy dostawy i metody płatności

1. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem zewnętrznych firm kurierskich. Domyślnymi partnerami logistycznymi są firmy DPD oraz InPost, co nie wyklucza jednakże podjęcie współpracy Sprzedawcy z innymi partnerami logistycznymi.

2. Podstawowa forma dostawy zamówionego przez Klienta produktu (towaru) przewiduje dostarczenie przesyłki przez kuriera w dni robocze. Z uwagę na specyfikę rynku kurierskiego oraz liczne zmienne zależne od konkretnych lokalizacji, nie jest możliwe zagwarantowanie konkretnej godziny dostawy w ramach wysyłki standardowej.

3. Wszystkie zamówienia realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej nadawane są z gwarancją dostawy na podstawie deklarowanego przez firmę kurierską terminu, który powielany jest w informacjach o dostawie podczas dokonywania zakupu. Mogą jednak wystąpić opóźnienia po stronie przewoźnika (kuriera), za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. W takich sytuacjach Sprzedawca wydaje Klientowi list przewozowy potwierdzający prawidłowe nadanie przesyłki.

4. W ramach dostawy zapewnione jest jedno doręczenie w ciągu dnia, wymagane jest zatem wybranie przez Klienta opcji dostawy, w której pod wskazanym adresem kurier zastanie odbiorcę. W przypadku nieobecności odbiorcy, produkt (towar) należy odebrać w punkcie odbiorów zlokalizowanym w awizo.

5. Sprzedawca w ramach Sklepu internetowego detalicznego udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży:

a. Płatność gotówką za pobraniem w złotych polskich;

b. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

28 1600 1433 1897 9257 2000 0001 dla płatności w złotych polskich;

c. Wygodną płatność za pomocą PayU

Płatność kartami debetowymi/kredytowymi w ramach bramki płatniczej operatora PayU.

6. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązuje się do odbioru oraz uregulowania należności za zakupione w Sklepie produkty (towary) (wraz z kosztami przesyłki) bezpośrednio u kuriera doręczającego przesyłkę, lub w urzędzie pocztowym. W przypadku uchylania się Klienta od zapłaty za dostarczoną przesyłkę, tj. w przypadku niewykonania umowy sprzedaży przez Klienta, firma kurierska lub Poczta zwróci przesyłkę Sprzedawcy (w ciągu ok. 14 dni od pierwszej próby doręczenia). W takiej sytuacji, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Kupującego Sprzedawca może wezwać Kupującego do jej wykonania, a także żądać naprawienia szkody wyrządzonej mu przez niewykonanie umowy sprzedaży przez Kupującego, co oznacza w szczególności pokrycie kosztów przesyłki w obie strony.

7. Sprzedawca (Air Blue Sp. z o. o.) ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą, w tym finansową, względem wobec Klientów niebędących Konsumentami wyłącznie do wysokości wartości Zamówienia.

E. Postanowienia końcowe.

1. Integralną część Regulaminu, wiążącą wszystkich Klientów (w tym Konsumentów), stanowi „Polityka Prywatności”, określająca sposób przetwarzania danych pozyskiwanych przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych Klientów Sklepu, zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Polityka Prywatności dostępna jest tutaj.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie Regulaminu w ciągu 14 dni przed planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji w ww. trybie.

3. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Zamówień złożonych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumenta.

5. Wszelkie spory pomiędzy stronami mogą być rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. Jednakże w sytuacji sporu Sprzedawcy z Klientem nie będącym Konsumentem, spór rozstrzygać będzie każdorazowo sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy, na co wyraża zgodę Klient niebędący Konsumentem, akceptując niniejszy Regulamin.

6. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu z Klientami będącymi Konsumentami mogą zostać rozstrzygnięte za pomocą pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności przez stałe konsumenckie sądy polubowne przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej, w postępowaniu w sprawach mediacji realizowanych przez Inspekcję Handlową oraz w postępowaniu prowadzonym przez Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2021r.