Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników Witryny internetowej pod adresem: www.babyzoom.pl (dalej: „Witryna”). Użytkownicy mogą za pośrednictwem Witryny, kontaktować się z Administratorem, przeglądać ofertę sklepu internetowego Babyzoom („Sklep”) oraz zapoznawać się z marką Babyzoom, założyć profil użytkownika w Sklepie umożliwiający przechowywanie danych użytkownika wykorzystywanych przy składaniu Zamówień, zawrzeć za pośrednictwem sieci Internet umowę zakupu produktów (towarów) oferowanych w Sklepie.

Przez przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w formie tradycyjnej oraz w systemach informatycznych.

Pojęcia używane w niniejszej polityce prywatności, w tym w szczególności pojęcia Administratora (Sprzedawcy), Sklepu, Klienta, Konsumenta, Zamówienia są tożsame z pojęciami zdefiniowanymi w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym pod niniejszą Witryną. Użytkownikiem, obok Klienta, jest także osoba przeglądająca Witrynę i ofertę Sklepu bez dokonywania zakupu produktów oferowanych przez Administratora (Sprzedawcę).

Niniejsza polityka prywatności została opracowana zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, uwzględniając w szczególności wymagania względem administratorów danych osobowych stawiane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności, w szczególności w sytuacji zmiany funkcjonalności dostępnych w Sklepie i pod Witryną, a także w sytuacji zmiany przepisów i konieczności wprowadzania innych aktualizacji.

Wszelkie dane wprowadzane przez Użytkownika w Witrynie, o ile identyfikują lub mogą w zestawieniu z innymi danymi identyfikować Użytkownika podlegają niniejszym postanowieniom.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY DOSTARCZANIA WITRYNY

Tożsamość administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Witryny, w tym osoby korzystające z funkcjonalności skrzynki kontaktowej (dalej łącznie „Użytkownicy”) jest Sprzedawca, tj. Air Blue spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wita Stwosza 16, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000813121, NIP 8971873048 , REGON 384889705 (dalej: „Administrator”).

Dane kontaktowe administratora danych osobowych

Air Blue sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław
e-mail: info@babyzoom.pl

Zbieranie danych osobowych za pośrednictwem Witryny

Dane osobowe Użytkowników Witryny są zbierane i przetwarzane w zależności od sposobu, w jaki dany Użytkownik korzysta ze Witryny. Dane osobowe Użytkownika mogą być zbierane i przetwarzane w związku ze świadczeniem usług oferowanych przez Witrynę, w tym w związku z udzielaniem odpowiedzi na pytania, operacyjnością Witryny, rejestracją profilu (konta w Sklepie), złożeniem i realizacją Zamówienia. W dwóch ostatnich przypadkach Użytkownik winien zapoznać się z dokumentem Regulaminu dostępnym na podstronie Witryny i go zaakceptować.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne do korzystania z danej usługi Witryny może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z tej usługi.

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane Użytkowników Witryny (nie posiadających konta), w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, przetwarzane są w następujących celach: świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na prezentowaniu Użytkownikom treści zamieszczonych na Witrynie, oraz udostępniania formularza kontaktowego; obsługi zamówień składanych bez rejestracji konta w Witrynie; obsługi reklamacji, w celach ewidencyjno-księgowych.

Dane Użytkowników Witryny (posiadających konto) podane Administratorowi w formularzach dostępnych w Witrynie, w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, przetwarzane są w następujących celach: świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na prowadzeniu i obsługi konta (w tym świadczeniu usługi schowka danych niezbędnych do realizacji zamówień), obsługi zamówień składanych przez zarejestrowanego Użytkownika; prezentowania historii zamówień; obsługi reklamacji, w celach ewidencyjno-księgowych.

Dane zbierane w ramach skrzynki kontaktowej przetwarzane są na potrzeby udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkowników Witryny (nie posiadających konta oraz posiadających konto) są:

    • przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która przewiduje zawieranie umów dot. świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO) – w zakresie danych zbieranych obligatoryjnie,
    • przetwarzanie danych w celach ewidencyjno-księgowych (podstawa: art. 6 ust. 1 pkt c) RODO) – w zakresie danych zbieranych obligatoryjnie,
    • zgoda Użytkownika w zakresie danych które Użytkownik może podać z własnej woli (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).

Podstawą prawną przetwarzania danych osób korzystających ze skrzynki kontaktowej jest uzasadniony interes Administratora polegający na niepozostawianiu złożonego z własnej inicjatywy Użytkownika zapytania bez odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podstawą prawną przetwarzania danych w celach analitycznych i statystycznych zbieranych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics, jest wyraźna zgoda użytkownika wyrażona przy wejściu na Witrynę (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).

Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika i jego późniejszej obsługi, w szczególności procesu reklamacyjnego, jest realizacja umowy sprzedaży zawarta między Użytkownikiem a Administratorem (podstawa: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – w zakresie danych wymaganych przez Administratora do zawarcia i wykonania umowy, oraz dobrowolna zgoda Użytkownika w zakresie w jakim Użytkownik podaje dane fakultatywne, nie wymagane przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

Informacje o odbiorcach danych osobowych i przekazaniu danych do państwa trzeciego

Dane osobowe Użytkowników mogą zostać ujawnione innym podmiotom wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z dostarczaniem Witryny, oraz realizacją umowy sprzedaży zawartej z wykorzystaniem Witryny, oraz organom uprawnionym z mocy przepisów prawa.

Administrator powierza przetwarzanie danych podmiotowi świadczącemu usługi utrzymania Witryny na serwerze, świadczącego usługi programistyczne – w celu utrzymania Witryny i jej modyfikacji; podmiotom dostarczającym komponenty (usługi) dla Witryny – w celu ich prawidłowego funkcjonowania (np. funkcjonalność umożliwiająca kontakt ze Sklepem, wystawiania faktur sprzedażowych/paragonów), firmom kurierskim w celu wykonania umowy sprzedaży. Podmiotom dostarczającym usługi płatności online za zamówione produkty nie są udostępniane dane osobowe Użytkowników w celu realizacji płatności, ale jedynie unikalny identyfikator powiązany z zamówieniem.

Dane Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w celach statystycznych i analitycznych zbieranych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics przy wejściu na Stronę zostaną powierzone spółkom z grupy Google na potrzeby stosowania na Stronie narzędzi analitycznych Google Analytics. W przypadku przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych przestrzegane są postanowienia porozumienia EU-US Privacy Shield. Przekazywanie danych do innych państw znajdujących się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego następuje na podstawie wzorcowych klauzul umownych. Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy nie wpływa na możliwość

korzystania z praw osoby, której dane dotyczą, w tym prawa uzyskania dostępu i kopii danych (w takich sprawach proszę kontaktować się bezpośrednio z Administratorem).

Z zastrzeżeniem powyższego, dane Użytkowników nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane Użytkownika zebrane w związku z założeniem profilu (konta) w Sklepie są przetwarzane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną tj. do czasu rezygnacji z konta przez Użytkownika lub wypowiedzenia tej umowy przez Administratora.

Dane Użytkownika zbierane w związku z realizacją umowy sprzedaży zawartej z Administratorem, oraz tzw. historia zakupów, są przetwarzane przez okres do przedawnienia roszczeń Użytkownika względem Administratora,

– w przypadku Użytkowników będących Konsumentami jest to 10 lat od daty dostarczenia zamówienia na adres Użytkownika dla celów obrony przed roszczeniami Użytkownika, a także przez okres do zakończenia sporu sądowego z Użytkownikiem;

– w przypadku Użytkowników nie będących Konsumentami – przez okres 3 lat od daty dostarczenia zamówienia na adres Użytkownika dla celów obrony przed roszczeniami Użytkownika, a także przez okres do zakończenia sporu sądowego z Użytkownikiem.

Prawa osób, których dane dotyczą

Informujemy, iż każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii (koszt sporządzenia kopii obciąża jednak Użytkownika), a także może żądać poprawiania swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych.

Użytkownikowi, którego dane osobowe są przetwarzane, przysługuje ponadto prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w sytuacji, gdy udzielenie zgody było niezbędne do przetwarzania danych Użytkownika, można dokonać w następujący sposób:

a) w formie pisemnej, pisząc na adres: ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław;

b) w formie elektronicznej, pisząc na adres poczty elektronicznej e-mail: info@babyzoom.pl

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane są przetwarzane przysługuje skarga do organu nadzorczego (Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres do korespondencji: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym/umownym oraz konsekwencje niepodania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z Witryny oraz z funkcjonalności Sklepu, w tym założenia konta oraz dokonywania zakupów w formie Zamówień, a także do udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, zapisania się na newsletter. Wszędzie tam gdzie Administrator pyta o zgodę na przetwarzanie danych osobowych (np. w celach marketingowych), brak jej udzielenia spowoduje, iż Administrator nie będzie zbierał takich danych.

Profilowanie

Witryna nie profiluje Użytkowników. Jeżeli w przyszłości Administrator podejmie decyzję co do profilowania Użytkowników, zostaną o tym Państwo powiadomieni za pośrednictwem Witryny.

Przeglądanie Witryny i podstron

Przeglądanie Witryny wiąże się z koniecznością ujawnienia nam adresu IP oraz danych osobowych zbieranych za pośrednictwem plików cookies i innych technologii umieszczanych przez Witrynę na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik. Dzieje się tak, ponieważ każde urządzenie podłączone do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.

Dodatkowo – jednak wyłącznie w przypadku wyrażenia stosownej zgody przy wejściu na Witrynę – Witryna gromadzi dodatkowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Aktualnie używamy narzędzi Google Analytics, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Witryny. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie do zbiorczych, anonimowych opracowań statystycznych, co pozwoli na ulepszanie produktów i obsługi klienta niniejszej witryny.

Bezpieczeństwo gromadzonych danych

Dane osobowe i inne dane o charakterze nieosobowym gromadzone za pośrednictwem Witryny przechowywane są na bezpiecznym serwerze zlokalizowanym w obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a dostęp do danych ma wyłącznie upoważniony personel, przeszkolony z zakresu ochrony danych osobowych i zabezpieczeń systemu informatycznego, jak również zobowiązany do zachowania ścisłej poufności oraz podwykonawcy, z którymi zawarte zostały umowy gwarantujące należyte ich wykorzystanie. Witryna szyfruje dane wprowadzane przez Użytkownika z wykorzystaniem protokołu SSL. Dane osobowe przechowywane na serwerze są również szyfrowane.

Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych zgodnych z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Środki zabezpieczenia danych zostaną dostosowane do wymagań RODO.

REKLAMACJE CO DO SPOSOBU FUNKCJONOWANIA WITRYNY, PYTANIA I WSPARCIE TECHNICZNE

W celu uzyskania informacji dotyczących świadczonych usług lub wsparcia technicznego dla Użytkowników, Użytkownik może wysłać zapytanie bezpośrednio do obsługi zajmującej się wsparciem technicznym drogą pisemną zgodnie z Regulaminem na adres do korespondencji Administratora (ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław) lub drogą mailową na adres e-mail Administratora (info@babyzoom.pl) lub poprzez uzupełnienie formularza kontaktowego zamieszczonego na witrynie. Zapytania Użytkowników, w tym reklamacje na działanie Witryny, będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora. Odpowiedź na zapytanie (reklamację) zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w zapytaniu (reklamacji).

Reklamacje dot. zamówień produktów mogą być składane wyłącznie w sposób wskazany w Regulaminie.

PLIKI COOKIES

Niektóre z elementów Witryny mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli tzw. ciasteczka. Są to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, aby go zidentyfikować, a także poprawić i przyspieszyć niektóre operacje. Pliki cookies są przechowywane na urządzeniu Użytkownika, pomagając w dostosowaniu Witryny do jego osobistych preferencji. Większość plików cookies zawiera nazwę Witryny, czas przechowania oraz unikalny numer. Inne informacje zbierane automatycznie podczas odwiedzania Witryny, to między innymi adres IP, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, itp. Te dane są zbierane między innymi przy pomocy plików cookies.

Witryna stosuje cookies sesyjne i stałe.

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Administrator wykorzystuje cookies własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu: dostosowania zawartości stron internetowych (Witryny) do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; rozpoznania urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik; zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, utrzymania sesji Użytkownika w Witrynie (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła; poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Witryny, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki; optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych w ramach Witryny: dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Witryny. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

d. Zapamiętania lokalizacji Użytkownika, poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Witryny, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji;

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Witryny, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

f. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Witryny.